Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Foreningen har afholdt den årlige sommerudflugt med ca 20 deltagere.

Lederen af Nationalpark Thy, Else Østergaard Andersen fortalte om baggrunden for etablering af nationalparken og om målsætningerne i den aktuelle nationalparkplan.

Hun omtalte i den forbindelse blandt andet det kommende center for Nationalparken, der forventeligt indvies den 27. marts 2021

En væsentlig del af arbejdet består i at genskabe den vilde natur. Som et eksempel herpå blev der set på et lokalt projekt som går ud på at genskabe den oprindelige klithede og samtidig skabe ideelle levesteder for ensianblåfuglen, som

er en af nationalparkens store attraktioner”

 

 

Tak for en dejlig tur og godt selskab til Bulbjerg

Referat af generalforsamling

 

Esben Oddershede blev valgt som dirigent

 

Bestyrelsens beretning blev drøftet. Læs den her: Årsberetning 2019

 

Foreningens formål er at sikre medlemmers ret til at alle aftaler i relation til Nationalparken indgås frivilligt.
Der har ikke været sager om dette i det forløbne år.

 

I øvrig drøftede generalforsamlingen en række emner, herunder især betydningen af vandstandshævninger, samt indvandring af større dyr (kronvildt, mårhunde og ulv).

 

Bestyrelsen vil som sædvanligt arrangere et møde for foreningens medlemmer i løbet af sommeren.

 

Foreningens regnskab udviste et overskud på 1.500 kr. og en egenkapital ultimo på 22.089,51 kr.

 

Bestyrelsen bestående af Jon Johnsen, Esben Oddershede og Niels Vase blev genvalgt

 

Med venlig hilsen

Formand Niels Vase

 

Referat 14022019

Sommer excursion i Foreningen af Lodsejere går i år til området mellem Hanstholm og Bulbjerg.

Datoen er den 10. juni 2018.

Dette er kun et forvarsel, reservér dagen. Detaljeret program udsendes senere.

Referat 21022018

Formanden, Jon Johnsen, bød velkommen

Esben Oddershede blev valgt til dirigent og konstaterede med forsamlingens tilslutning generalforsamlingens lovlighed.

Formanden aflagde beretning og omtalte foreningens aktiviteter i årets løb herunder:
Foreningens sommerudflugt til forskellige virksomheder i nærområdet, nemlig Kristian Pilgaard, Gyrup og Karsten Hansen, hvor der blev orienteret om forskellig former for virksomhedsdrift i Nationalparken.

Revision af Nationalparkplanen. Foreningen har sammen med andre gjort indsigelse mod forslaget om at hæve vandstanden og det var formandens opfattelse, at resultatet ikke ville genere foreningens medlemmer, da vandstandshævningen skete i klitterne.
Sagen om Vandet Sø vurderes af foreningen som afsluttet.

Nationalparken har fået ny bestyrelse og ny formand. Det er ikke lykkedes foreningen at blive repræsenteret i bestyrelsen, uanset at dette er tilfældet i andre nationalparkers bestyrelser.

Formanden opfordrede til at der blev hvervet flere medlemmer og til at alle afleverede mailadresser.

I den efterfølgende debat blev det bekræftet, at der er fundet en acceptabel løsning vedrørende Vandet Sø, hvor der alene er et udestående angående toiletforhold.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Formanden fremlagde regnskab, der udviste et overskud på 3.000 kr. og en egenkapital ultimo på 17.544.51 kr.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

IMG_3532IMG_3542IMG_3543IMG_3547

Her kan du finde referatet: 2016 Generalforsamling Referat endeligt

Foreningen af lodsejere i Nationalpark Thy indbyder medlemmer og andre interesserede til en spændende natur- og kulturoplevelse i Nationalpark Thy.

Søndag den 14. juni 2015 kl. 10.00, med start fra Tved Kirke, Hanstholmvej 179

I år har vi valgt at sætte fokus på plantagerne i Nationalpark Thy. Derfor er den knapt 1500 hektar store Tved Klitplantage valgt som udgangspunkt for årets ekskursion.

Plantagen ligger i et bølgende morænelandskab med højdeforskelle på 25 til 30 m og med flyvesand i varierende lag. Dette, sammen med de barske klimatiske forhold der er i området, afspejler de vækstbetingelser, træer og den øvrige vegetation har haft, siden plantagen blev etableret for godt og vel et hundrede år siden.

Bestyrelsen har formået at få tidligere klitplantør Ib Nord Nielsen som en yderst kompetent guide på turen. Ingen kender områdets geologi, historie og de botaniske forhold bedre end han.

I fortsættelse af turen i plantagen skal vi besøge Tved Kirke. I dag ligger kirken og kirkegården velplejet omkranset af skov, men kirken var i flere hundrede år efterladt på grund af sandflugtens hærgen. Tved kirke er opført i romansk stil i middelalderen.

Den er en af to kirker placeret i Nationalpark Thy. Den anden Lodbjerg Kirke i Nationalparken besøgte foreningens medlemmer i 2012.

Så sent som i 1980 fandt man kalkmalerier, som over de følgende år så dagens lys igen. På kirkens sydside er de fra tiden omkring reformationen, og på kirkens nordside er det kalkmalerier af noget ældre dato.

Sognepræst Annie Krog Foldager, der er præst i Nors-Tved og Øster Vandet pastorat har lovet at fortælle om Tved Kirkes historie, når vi når dertil omkring kl. 11.30

Vi slutter turen med frokost fra den medbragte madkurv på terrassen på Klitmøllervej 88 ved Vandet Sø. Her vil der blive lejlighed til at informere om nationalparkplanen, som er under revision og på vej til en høringsfase.

Bestyrelsen ser frem til en spændende dag i forhåbentlig godt sommervejr.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Foreningen af lodsejere i Nationalpark Thy